Statut

Projekt-statutu-ŁTN-im.-Wagów

Statut Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów

R O Z D Z I A Ł I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: „Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów”.

§ 2.

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 3.

Towarzystwo używa pieczęci o treści: „Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów”.

§ 4.

Towarzystwo działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest miasto Łomża.

§ 5.

Towarzystwo może powoływać oddziały na zasadach przewidzianych w dalszej części statutu.

§ 6.

1.Towarzystwo może współpracować oraz być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń o podobnym profilu działania.
2.Towarzystwo współpracuje z Polską Akademią Nauk, placówkami naukowymi, towarzystwami i innymi jednostkami w tym kulturalno-oświatowymi działającymi w kraju.

§ 7.

Towarzystwo opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej ogółu członków.

R O Z D Z I A Ł II

Cele i środki działania

§ 8.

Celem Towarzystwa jest:
1.Pielęgnowanie, krzewienie i rozwijanie nauki, kultury i oświaty, zwłaszcza wśród młodzieży.
2.Inspirowanie i prowadzenie badań naukowych z uwzględnieniem potrzeb Ziemi Łomżyńskiej i regionu.
3.Gromadzenie materiałów naukowych ze szczególnym uwzględnieniem Ziemi Łomżyńskiej, jej przeszłości historycznej, dorobku, a także odrębności kulturowych i językowych.
4.Wypowiadanie się w sprawach publicznych.

§ 9.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1.Organizowanie posiedzeń i sesji naukowych, sympozjów, spotkań, dyskusyjnych i odczytów, organizowanie wystaw, wycieczek i pokazów z dziedziny nauki i sztuki.
2.Wydawanie prac naukowych, roczników i czasopism naukowych, popularnonaukowych, materiałów szkoleniowych i innych opracowań z zakresu działalności statutowej.
3.Gromadzenie za pośrednictwem biblioteki naukowej Towarzystwa księgozbioru regionalnego i ogólnotematycznego dla potrzeb społeczeństwa i środowiska akademickiego.
4.Pobudzanie i otaczanie opieką inicjatyw i twórczości naukowej zarówno indywidualnej jak i zbiorowej.
5.Inicjowanie opracowań i ekspertyz oraz prowadzenie badań dotyczących życia społecznego, politycznego i kulturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb Ziemi Łomżyńskiej.
6.Formułowanie opinii o bieżących wydarzeniach i zjawiskach w życiu kraju i województwa oraz ich publiczne prezentowanie.
7.Ogłaszanie konkursów na prace naukowe dotyczące Ziemi Łomżyńskiej oraz przyznawanie nagród i wyróżnień.
8.Tworzenie kół naukowych, komisji, sekcji zgodnie z zainteresowaniem swoich członków.
9.Wiązanie działalności naukowej z potrzebami praktyki a zwłaszcza z potrzebami społeczno-gospodarczego rozwoju Ziemi Łomżyńskiej.
10.Współdziałanie z władzami państwowymi, organami samorządu terytorialnego i organizacjami społecznymi w zakresie wytyczania kierunków działalności naukowej i publicznej.

R O Z D Z I A Ł III

Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 10.

Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne.

§ 11.

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

zwyczajnych,
honorowych,
wspierających.

§ 12.

1.Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, korzystający z pełni praw obywatelskich i który złożył pisemną deklarację przystąpienia do Towarzystwa.
2.Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być również obywatel innego państwa, zamieszkały lub niezamieszkały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spełniający wymagania określone w ust. 1.

§ 13.

1.Członkiem honorowym Towarzystwa może być osoba fizyczna, która ma wybitne zasługi dla rozwoju nauki, rozwoju społeczno-gospodarczego Ziemi Łomżyńskiej lub kraju, bądź przyczyniła się w istotny sposób do realizacji celów Towarzystwa.
2.Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Towarzystwa.
3.Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego.
4.Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 14.

1.Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna.
2.Członków wspierających przyjmuje na ich wniosek Zarząd Towarzystwa.

§ 15.

1.Członek zwyczajny ma prawo:
1/wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa,
2/oceniać działalność Towarzystwa i jej władze oraz zgłaszać swoje wnioski i postulaty,
3/publicznie prezentować swoje opinie o bieżących wydarzeniach i zjawiskach w życiu kraju i województwa,
4/korzystać z materiałów naukowych i urządzeń Towarzystwa oraz uczestniczyć w wykładach, odczytach i innych imprezach organizowanych przez Towarzystwo,
5/zgłaszać Zarządowi kandydatów na członków honorowych,
6/odwoływać się od decyzji Zarządu lub Sądu Koleżeńskiego do Walnego Zgromadzenia.
2.Członek wspierający ma prawo:
1/brać udział w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym przez uprawnionego przedstawiciela, jeżeli jest osoba prawną,
2/zgłaszać wnioski dotyczące działalności Towarzystwa.

§ 16.

1.Członek zwyczajny obowiązany jest:
1/aktywnie popierać cele Towarzystwa i brać czynny udział w ich realizacji,
2/wykonywać przyjęte dobrowolnie lub nałożone przez Zarząd zadania,
3/przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
4/propagować i rozpowszechniać wydawnictwa Towarzystwa,
5/przekazywać Towarzystwu po jednym egzemplarzu swoich prac,
6/opłacać regularnie składki członkowskie.
2.Członek wspierający obowiązany jest:
1/popierać działalność statutową Towarzystwa,
2/opłacać regularnie składki członkowskie.

§ 17.

1.Utrata członkostwa następuje w razie:
1/śmierci członka – osoby fizycznej lub rozwiązania członka osoby prawnej będącej członkiem wspierającym,
2/rozwiązania Towarzystwa,
3/pisemnego zgłoszenia wystąpienia z Towarzystwa,
4/wydalenia.

§ 18.

1.Wydalenie członka może nastąpić w przypadku:
1/nieusprawiedliwionego zalegania z płaceniem składek członkowskich przez okres ponad jeden rok,
2/niewypełniania przyjętych dobrowolnie lub nałożonych przez Zarząd zadań oraz działania na szkodę Towarzystwa,
3/popełnienia czynu hańbiącego, godzącego w dobro Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 19.

Członek wydalony z Towarzystwa ma prawo odwołać się od uchwały Zarządu do najbliższego Walnego Zgromadzenia, które rozstrzyga odwołanie w głosowaniu tajnym.

R O Z D Z I A Ł IV

Władze Towarzystwa i jego struktura organizacyjna

§ 20.

Władzami Towarzystwa są:
1.Walne Zgromadzenie,
2.Zarząd,
3.Komisja Rewizyjna,
4.Sąd Koleżeński.

§ 21.

1.Towarzystwo może powoływać oddziały jako jednostki terenowe, a w ich strukturze sekcje.
2.Do powołania oddziału wymagana jest liczba co najmniej 10 członków zwyczajnych.

§ 22.

Władzami oddziału są:
1.Walne Zebranie oddziału,
2.Zarząd oddziału,
3.Komisja Rewizyjna oddziału.

§ 23.

1.Kadencja władz Towarzystwa i oddziału trwa 4 lata.
2.Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia Towarzystwa lub Walnego Zebrania oddziału.

§ 24.

Uchwały władz Towarzystwa i władz oddziału są podejmowane:
1.Jeżeli szczególne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 1/2 członków uprawnionych do głosowania w I terminie, w II terminie bez względu na liczbę obecnych.
2.W przypadku wystąpienia członka władz, władzom tym przysługuje prawo kooptacji.
3.Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. Walne Zgromadzenie

§ 25.

1.Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2.Do Walnego Zgromadzenia należy:
1/ustalenie kierunków działania Towarzystwa na okres kadencji,
2/rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej,
3/udzielenie absolutorium Zarządowi Towarzystwa na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4/wybór Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
5/rozpatrywanie wniosków wniesionych przez władze Towarzystwa i członków,
6/rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie wydalenia z Towarzystwa,
7/nadawanie godności członka honorowego,
8/uchwalenie statutu Towarzystwa oraz zmian,
9/podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa i przeznaczenie jego majątku,
10/podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia.

§ 26.

1.W Walnym Zgromadzeniu udział biorą:
1/z głosem decydującym – członkowie zwyczajni i honorowi Towarzystwa,
2/z głosem doradczym – członkowie wspierający i zaproszeni goście.
2.Walne zgromadzenie sprawozdawcze odbywa się co dwa lata, a sprawozdawczo – wyborcze co 4 lata.
3.O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Towarzystwa zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem jego odbycia.
4.Walne Zgromadzenie obraduje na podstawie każdorazowo uchwalonego przez siebie regulaminu obrad, którego projekt przedstawia Zarząd Towarzystwa.

§ 27.

1.Zarząd Towarzystwa zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:
1/z własnej inicjatywy,
2/na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3/na żądanie co najmniej 1/10 liczby członków Towarzystwa.
2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w terminie 2 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku lub żądania. Zarząd Towarzystwa

§ 28

1.Zarząd Towarzystwa kieruje całokształtem działalności Towarzystwa w okresie między Walnymi Zgromadzeniami zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia i odpowiada przed nim za swoje prace.
2.Do Zarządu Towarzystwa należy:
1/kierowanie działalnością oraz zarządzanie funduszami i majątkiem Towarzystwa,
2/uchwalanie planów działalności i budżetu Towarzystwa oraz zatwierdzanie sprawozdań i ich wykonania,
3/wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia oraz składanie sprawozdań ze swojej działalności,
4/powoływanie Prezydium i uchwalanie regulaminu jego pracy,
5/okresowa ocena działalności Prezydium i rozpatrywanie uchwał podjętych przez Prezydium,
6/tworzenie komisji naukowych i sekcji problemowych oraz uchwalanie ich regulaminów,
7/reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
8/powoływanie oddziałów i ustalanie formy uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa,
9/zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
10/skreślanie i wydalanie członków Towarzystwa,
11/przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o nadanie godności członka honorowego,
12/podejmowanie decyzji zmierzających do osiągnięcia celów statutowych, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Towarzystwa,
13/ustalanie wysokości składek członkowskich.

§ 29.

1.W posiedzeniach Zarządu Towarzystwa mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej i Sądu koleżeńskiego z głosem doradczym,
2.Zarząd Towarzystwa zwoływany jest przez Prezydium Zarządu w miarę potrzeby, co najmniej raz na półrocze.

§ 30.

1.Zarząd Towarzystwa składa się z 9-15 członków, wybranych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 31.

1.Zarząd Towarzystwa wybiera spośród siebie 5-7 osobowe Prezydium w składzie: prezes, dwóch wiceprezesów, sekretarz i skarbnik oraz dwóch członków.
2.Prezydium jest organem wykonawczym Zarządu Towarzystwa.
3.Prezydium Zarządu Towarzystwa kieruje pracami Towarzystwa w okresie między posiedzeniami Zarządu Towarzystwa zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Towarzystwa.
4.Prezydium Zarządu Towarzystwa podejmuje uchwały w sprawach określonych regulaminem jego pracy.
5.Prezydium Zarządu nadzoruje działalność biura Zarządu, przyjmuje i zwalnia dyrektora oraz głównego księgowego. Dyrektor biura w imieniu Prezydium Zarządu przyjmuje i zwalnia pozostałych pracowników oraz kieruje ich pracą.

§ 32.

1.Uchwały Prezydium Zarządu Towarzystwa są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/2 liczby członków.
2.Posiedzenia Prezydium Zarządu Towarzystwa zwołuje prezes lub wiceprezes Zarządu Towarzystwa w miarę potrzeby, co najmniej raz na kwartał. Komisja Rewizyjna

§ 33.

1.Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków.
2.Komisja Rewizyjna Towarzystwa wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.
3.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub uprawniony przez niego członek Komisji uczestniczy w posiedzeniach Zarządu Towarzystwa i Prezydium Zarządu z głosem doradczym.
4.Członkowie Komisji Rewizyjnej Towarzystwa nie mogą pełnić równocześnie innych funkcji w Towarzystwie.

§ 34.

Do Komisji Rewizyjnej Towarzystwa należy:
1.Kontrolowanie wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia oraz przyjmowanie skarg i wniosków.
2.Przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa.
3.Występowanie do Zarządu i jego Prezydium z wnioskami dotyczącymi działalności Towarzystwa.
4.Składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu oraz zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§ 35.

Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu.

§ 36.

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, co najmniej raz do roku.

§ 37.

1.Sąd koleżeński składa się z 5 członków.
2.Sąd Koleżeński wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.
3.Sąd Koleżeński działa w oparciu o przyjęty przez siebie regulamin.

§ 38.

1.Do Sądu Koleżeńskiego należy rozpoznanie spraw dotyczących naruszania praw członków Towarzystwa, postanowień statutu, programu Towarzystwa, popełniania czynów nieetycznych oraz zatargów powstałych między członkami w sprawach statutowej działalności Towarzystwa.
2.Sąd Koleżeński orzeka w składzie 3 osobowym.
3.Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

§ 39.

Sąd Koleżeński może wymierzyć następujące kary:
1.Upomnienia.
2.Nagany.
3.Wnioskować do Zarządu o wydalenie członka.

§ 40.

Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić innych funkcji w Towarzystwie.

R O Z D Z I A Ł V

Oddziały Towarzystwa Walne Zebranie Oddziału

§ 41.

1.Walne zebranie oddziału jest najwyższą władzą Oddziału i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2.Walne Zebranie Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału raz na 4 lata.

§ 42.

Do Walnego Zebrania Oddziału należy:
1.Uchwalanie założeń programowych Oddziału zgodnie z programem Towarzystwa.
2.Rozpatrywanie sprawozdań i ocena działalności Oddziału.
3.Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału.
4.Wybór członków Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i delegatów na Walne Zgromadzenie Towarzystwa.
5.Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Oddziału.

§ 43.

1.W Walnym Zebraniu Oddziału biorą udział:
1/z głosem decydującym – członkowie Oddziału,
2/z głosem doradczym – przedstawiciele członków wspierających i zaproszeni goście. 2.O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Oddziału Zarząd Oddziału zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem jego odbycia.

§ 44.

1.Zarząd Oddziału może zwoływać Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału:
1/na żądanie władz Towarzystwa,
2/z inicjatywy Zarządu Oddziału,
3/na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,
4/na pisemne żądanie co najmniej 1/3 liczby członków Oddziału.
2.Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwoływane jest w terminie 30 dni od daty zgłoszenia żądania.
3.Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 45.

1.Zarząd Oddziału kieruje działalnością Oddziału, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Oddziału oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia Towarzystwa i odpowiada za swoją pracę przed Zarządem Towarzystwa i Walnym Zebraniem Oddziału.
2.Do Zarządu Oddziału należy:
1/realizowanie uchwał władz Towarzystwa i uchwał Walnego Zebrania Oddziału,
2/uchwalenie planów pracy i planów finansowych Oddziału,
3/reprezentowanie Oddziału wobec organów i instytucji państwowych,
4/rozpatrywanie sprawozdań Oddziału,
5/prowadzenie gospodarki finansowej Oddziału,
6/przyjmowanie i skreślanie z ewidencji członków Towarzystwa z terenu działalności Oddziału,
7/współpraca z innymi organizacjami i instytucjami działającymi na terenie Oddziału.

§ 46.

1.Zarząd Oddziału składa się z 5-7 członków.
2.Posiedzenia Zarządu Oddziału zwoływane są przez Prezydium Zarządu Oddziału w miarę potrzeby, co najmniej raz na półrocze.

§ 47.

1.Zarząd Oddziału wybiera ze swojego grona Prezydium w składzie: prezes, sekretarz, skarbnik i członkowie prezydium.
2.Prezydium jest organem wykonawczym Zarządu Oddziału.
3.Prezydium Zarządu Oddziału kieruje pracami Oddziału w okresie między posiedzeniami Zarządu, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Oddziału. Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 48.

1.Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3-5 członków.
2.Komisja Rewizyjna Oddziału wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.
3.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału lub upoważniony przez niego członek komisji uczestniczy w posiedzeniach Zarządu Oddziału i Prezydium Zarządu Oddziału z głosem doradczym.
4.Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić równocześnie innych funkcji w Oddziale.

§ 49.

Do Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
1.Kontrolowanie wykonania uchwał Walnego Zebrania Oddziału oraz zgłaszanych skarg i wniosków.
2.Przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Oddziału.
3.Występowanie do Zarządu Oddziału i jego Prezydium z wnioskami dotyczącymi działalności Oddziału.
4.Składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Oddziału oraz zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.

§ 50.

Komisja Rewizyjna Oddziału działa na podstawie własnego regulaminu.

§ 51.

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, co najmniej raz w roku.

R O Z D Z I A Ł VI

Majątek i fundusze Towarzystwa

§ 52.

1.Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2.Na fundusze Towarzystwa składają się:
1/wpływy ze składek członkowskich oraz świadczeń członków wspierających,
2/wpływy z działalności statutowej,
3/dotacje, subwencje, zapisy i darowizny,
4/dochody z działalności gospodarczej.

§ 53.

1.Fundusze Towarzystwa mogą być użyte wyłącznie na cele określone w statucie.
2.Towarzystwo gospodaruje majątkiem i funduszami oraz prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.

§ 54.

1.Do zaciągania zobowiązań w imieniu Towarzystwa oraz dysponowania jego majątkiem konieczne są dwa podpisy, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów i skarbnika.
2.Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

R O Z D Z I A Ł VII

Zmiany statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 55.

Statut Towarzystwa oraz jego zmiany uchwala Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów i przekazuje do sądu rejestrowego.

§ 56.

1.Rozwiązanie Towarzystwa uchwala Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów.
2.W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zgromadzenie powołuje 3 osobową komisję likwidacyjną i ustala tryb przeprowadzenia likwidacji oraz decyduje o przekazaniu majątku.
3.Uchwała o przekazaniu majątku podlega zatwierdzeniu przez sąd rejestrowy.