Konferencje

Konferencje:

 

 • 2015

Warsztaty naukowe z dialektologii i etnografii słowiańskiej pt, „Kontynuacja badań Adama Chętnika w województwie podlaskim”, miejsce: Łomża – Nowogród 15.07- 19.07.2015r.

Konferencja językoznawcza, z cyklu – Leksyka Mazowsza, Podlasia i Suwalszczyzny, pt. „Kontynuacja badań Adama Chętnika w północno-wschodniej Polsce”, miejsce: Łomża – Nowogród 15-17.07.2015r.

Konferencja archiwistyczna z cyklu – Archiwalia a badania regionalne, pt. „Genealogie sławnych rodzin Mazowsza i Podlasia”, powiązana z Jubileuszem 40-lecia powstania Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów, miejsce: Łomża 09-10.10.2015r.

 • 2014

Konferencja naukowe „Kontynuacja badań Oskara Kolberga i Zygmunta Glogera w Polsce północno- wschodniej”, miejsce: Łomża-Sejny 19 – 21.07. 2014r.

Warsztaty naukowe z dialektologii i etnogafii słowiańskiej pt. „Kontynuacja badań Oskara Kolberga i Zygmunta Glogera z województwie podlaskim”, miejsce: Dowspuda 20.07.- 27.07.2014 r.

Konferencja językoznawcza z cyklu – Leksyka Mazowsza, Podlasia i Suwalszczyzny, miejsce: Suwałki i Sejny 24-25.07.2014 r.

Konferencja archiwistyczna z cyklu – Archiwalia a badania regionalne, pt. Archiwa w nauce, nauka w archiwach, miejsce: Łomża 18-19.09.2014 r.

Konferencja weterynaryjna (międzynarodowa) nt. Nowoczesne technologie w praktyce bujatrycznej (współorganizacja), miejsce: Łomża 10-12.10.2014 r.

Konferencja historyczna: pt. Dolina Narwi i Biebrzy w okresie I wojny światowej, Współorganizatorzy: Ostrołęckie Towarzystwo naukowe im. Adama Chętnika, Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, miejsce: Łomża, 24-25.10.2014 r.

Seminaria naukowe z historii pod kierunkiem: dra hab. prof. U w B Adama Cz. Dobrońskiego, ks. prof. dra hab. Witolda Jemielitego i ks. dra hab. prof. UKSW Józefa Łupińskiego Organizator: Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, miejsce: Łomża 01.01.2014-31.12.2014

Spotkania naukowe z językoznawstwa pod kierunkiem: prof. dr hab. Haliny Karaś, prof. dr hab. Barbary Falińskiej, dr hab. prof. IS PAN Doroty K. Rembiszewskiej, miejsce: Łomża 01.01.2014-31.12.2014

Łomżyńskie spotkania z ekonomią pod kierunkiem: prof. dra hab. Andrzeja Bociana i prof. dra hab. Henryka Wnorowskiego, miejsce: Łomża 01.01.2014-31.12.2014

 • 2013

Gwary podlaskie na tle porównawczym – polskim i słowiańskim – konferencja ogólnokrajowa, miejsce: Sokółka/Suwałki/Olecko, data: 22-24.07.2013r.

Archiwalia a badania regionalne. Powstanie styczniowe w dokumentach archiwalnych na Mazowszu północno-wschodnim i Podlasiu – konferencja ogólnokrajowa, miejsce: Łomża, data: 25-26.10.2013r.

Profilaktyka, rozpoznanie i leczenie chorób o etiologii żywieniowej u krów mlecznych. Choroby metaboliczne i niedoborowe. Znaczenie technologii produkcji pasz – konferencja międzynarodowa, miejsce: Łomża, data: 12-13.10.2013r.

 • 2012

Dialektologia jako nauka interdyscyplinarna – nowe wyzwania a tradycja badań regionalnych – konferencja międzynarodowa, wystawa tematyczna, miejsce: Grajewo/Suwałki, data: 23-25.07.2012r.

Archiwalia a badania regionalne. Rody i rodziny Mazowsza i Podlasia. Archiwalne źródła do badań genealogicznych – konferencja międzynarodowa, wystawa tematyczna, miejsce: Łomża, data: 25-27.10.2012r.

Dobrostan i bioasekuracja – ważne elementy współczesnej bujatryki – konferencja międzynarodowa, miejsce: Łomża, data: 12-13.10.2012r.

 • 2011

Leksyka Mazowsza, Podlasia i Suwalszczyzny. Zróżnicowanie leksykalne gwar Polski północno-wschodniej – konferencja międzynarodowa, wystawa tematyczna, miejsce: Grajewo/Suwałki/Ełk, data: 16-18.07.2011r.

Archiwalia a badania regionalne. Materiały źródłowe do dziejów ziemi łomżyńskiej w archiwach Polski i na Wschodzie – konferencja ogólnokrajowa, wystawa tematyczna, miejsce: Łomża, data: 27-28.10.2011r.

Aktualne problemy bujatryki XXI wieku – konferencja międzynarodowa, miejsce: Łomża, data: 7-8.10.2011r.

Rozwój regionalny – uwarunkowania globalne – konferencja regionalna, miejsce: Łomża, data: 25.10.2011r.

 • 2010

Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, Łomża, dnia 17.07.2010 r.

Problemy badań porównawczych polsko-ukraińsko-białoruskich – z cyklu Leksyka Mazowsza, Podlasia i Suwalszczyzny, Suwałki, dnia 15.07.2010 r.

Wybitni archiwiści łomżyńscy w służbie społeczeństwa, Łomża, dnia 12-13.2010 r.

Wymiary różnic społecznych i ekonomicznych, Łomża, dnia 24.11.200 r.

Region łomżyński – problemy rozwoju w warunkach gospodarki pokryzysowej, Łomża, dnia 16.11.2010 r.

Zarządzanie stadem w aspekcie zdrowia bydła, Łomża, w dniach 8-10.2010 r.

 • 2009

Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia.

Leksyka Mazowsza, Podlasia i Suwalszczyzny. Podziały geograficzne i nowa metodologia kartografowania.

Region łomżyński-wizja rozwoju. Rola społeczeństwa obywatelskiego i kapitału ludzkiego w kreowaniu rozwoju – konferencja ekonomiczna.

Wybrane problemy z patologii zwierząt gospodarskich.

 • 2008

Region grajewski w XIX wieku

Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia – konferencja z cyklu Polszczyzna Mazowsza i Podlasia.

Leksyka Mazowsza, Podlasia i Suwalszczyzny. Zróżnicowanie Suwalszczyzny i związki z dialektami pogranicznymi – konferencja cykliczna.

Łomża – dwie dekady transformacji. Zmiany konkurencyjności regionu – konferencja cykliczna.

Współczesne poglądy na etiologię, patologię i terapię wybranych chorób zwierząt gospodarskich – konferencja cykliczna.

Na wschodnich rubieżach państwa Piastów z archeologami szlakiem grodzisk.

 • 2007

Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia – konferencja z cyklu Polszczyzna Mazowsza i Podlasia.

Leksyka Mazowsza, Podlasia i Suwalszczyzny.

Choroby bydła i jakość mleka – cykliczna konferencja weterynaryjna.

Region łomżyński – możliwości i kierunki rozwoju, konsekwencje absorpcji funduszy unijnych.

Rosjanie północno-wschodniej części Królestwa Polskiego.

 • 2006

Wystawa jubileuszowa. Na szali historii i współczesności. 30 lat Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów, współorganizacja z Galerią Sztuki Współczesnej w Łomży.

Nazwy terenowe ziemi łomżyńskiej – konferencja z cyklu Polszczyzna Mazowsza i Podlasia.

Wolnorodnikowe podstawy chorób u krów, profilaktyka i leczenie – konferencja weterynaryjna.

Podlasie – kierunki zmian – współorganizacja z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu w Białymstoku i Fundacją Promocji Rozwoju Podlasia.

 • 2005

Badacze ziemi łomżyńskiej – konferencja jubileuszowa z okazji 30-lecia Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów (1975–2005)

Nazewnictwo miejskie miast i miasteczek Mazowsza i Podlasia – konferencja z cyklu Polszczyzna Mazowsza i Podlasia

Profilaktyka i terapia chorób gruczołu mlekowego krów – konferencja weterynaryjna

Region łomżyński – perspektywa rozwojowa – konferencja ekonomiczna – współorganizacja z Fundacją Promocji Rozwoju Podlasia

 • 2004

Ewangelicy na Mazowszu północno-wschodnim – konferencja historyczna

Polszczyzna mówiona mieszkańców miast i miasteczek Mazowsza i Podlasia – konferencja językoznawcza z cyklu Polszczyzna Mazowsza i Podlasia

Zabytki nad Narwią – wernisaż wystawy rysunku Jerzego Rudnickiego – zorganizowany wraz z Galerią N Klubu Garnizonowego w Łomży

 • 2003

Powstanie styczniowe na północno-wschodnim Mazowszu w 140. rocznicę wybuchu – konferencja historyczna – współorganizacja z Ostrołęckim Towarzystwem Naukowym

Rola Narwi w dziejach i współczesności Mazowsza i Podlasia – konferencja interdyscyplinarna z udziałem historyków, językoznawców, biologów, archeologów, geografów – współorganizacja z Ostrołęckim Towarzystwem Naukowym, Uniwersytetem w Białymstoku

Nazwy osobowe i miejscowe Mazowsza i Podlasia – konferencja językoznawcza z cyklu Polszczyzna Mazowsza i Podlasia

 • 2002

Bariery i czynniki wzrostu regionu łomżyńskiego – konferencja ekonomiczna – współorganizacja z Fundacją Promocji Rozwoju Podlasia

Obraz życia i kultury mieszkańców regionu zawartych w słownictwie gwarowym i regionalnym – konferencja językoznawcza z cyklu Polszczyzna Mazowsza i Podlasia

Miasta i miasteczka w regionie łomżyńskim w XIX i XX wieku – konferencja historyczna – współorganizacja z Instytutem Historycznym UwB

 • 2001

Dwory w Łomżyńskiem – wernisaż wystawy fotografii do albumu K. J. Samusików Dwory w Łomżyńskiem

Łomżanie na Syberii – konferencja historyczna, współorganizowana z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, Związkiem Sybiraków Oddział w Łomży

Higiena pozyskiwania i przetwórstwa mleka – konferencja weterynaryjna

Problemy adaptacji gospodarki Łomżyńskiego do wymogów Unii Europejskiej – konferencja ekonomiczna – współorganizacja z Fundacją Promocji Rozwoju Podlasia

Słownictwo i frazeologia polszczyzny mówionej – konferencja językoznawcza z cyklu Polszczyzna Mazowsza i Podlasia

Stosunki polsko-żydowskie w regionie łomżyńskim w XIX i XX wieku – konferencja historyczna – współorganizacja z Instytutem Historii UwB

Zdrowotność krów a jakość mleka surowego w regionie północno-wschodniej Polski – konferencja weterynaryjna, zorganizowana przy udziale Polskiego Stowarzyszenia Bujatrycznego, SGGW w Warszawie, Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Łomży

 • 2000

Dostosowanie strukturalne gospodarki powiatu łomżyńskiego do potrzeb rynku – konferencja ekonomiczna – współorganizacja z Fundacją Promocji Rozwoju im. Edwarda Lipińskiego

Frazeologia i składnia polszczyzny mówionej – konferencja językoznawcza z cyklu Polszczyzna Mazowsza i Podlasia

Szczuczyn Polski i Szczuczyn Lidzki na Białorusi – współorganizacja z Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” Oddział w Łomży

Jakub Waga – pedagog i uczony w 200. rocznicę urodzin – konferencja przyrodniczo-historyczna

 • 1999

Podziały językowe Polski północno-wschodniej – konferencja językoznawcza

Problemy adaptacji regionu łomżyńskiego do wyzwań współczesności – konferencja ekonomieczna we współpracy z Fundacją Promocji Rozwoju im. Edwarda Lipińskiego

Uroczystość poświęcona pamięci Bohdana Winiarskiego– współorganizacja ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” Oddział w Łomży

Wkład dorobku naukowego profesora Jerzego Wiśniewskiego w historię północno-wschodniej Polski – konferencja historyczna

Wrzesień 1939 i jego konsekwencje dla regionu łomżyńskiego w 60. rocznicę wybuchu II wojny światowej – konferencja historyczna – współorganizacja z Instytutem Historii UwB

 • 1998

Społeczność regionu łomżyńskiego w procesie gospodarki rynkowej – konferencja ekonomiczna – współorganizacja z Fundacją Promocji Rozwoju im. Edwarda Lipińskiego

Znaleźć właściwy klucz do twórczości Adama Mickiewicza – konferencja naukowo-dydaktyczna w 200. rocznicę urodzin Adama Mickiewicza – współorganizacja z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Łomży i I LO im. Tadeusza Kościuszki w Łomży

Region łomżyński w latach II Rzeczypospolitej – konferencja historyczna – współorganizacja z Instytutem Historii Uniwersytetu w Białymstoku, z Wydziałem Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Łomży

Biebrza i Narew – dziedzictwo przyrodnicze regionu łomżyńskiego – współorganizacja z Łomżyńskim Parkiem Krajobrazowym Doliny Narwi

Atlasy, słowniki i monografie – konferencja językoznawcza z cyklu Polszczyzna Mazowsza i Podlasia

 • 1997

Rozstrzygnięcie konkursu o nagrodę Bursztynowego Pióra – współorganizacja ze Społecznym Stowarzyszeniem Prasoznawczym „Stopka” w Łomży

O szansach rozwojowych regionu łomżyńskiego – diagnozy i projekcje – współorganizacja z Fundacją Rozwoju Regionalnego im. E. Lipińskiego

Dziedzictwo językowe ziemi łomżyńskiej. Kultura materialna – konferencja językoznawcza z cyklu Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, połączona z otwarciem nowego lokalu ŁTN

Kobiety w polskiej weterynarii – konferencja połączona z wystawą Kobiety w ekslibrisie weterynaryjnym – współorganizacja z Polskim Towarzystwem Weterynaryjnym, Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

Zygmunt Gloger jako krajoznawca i jego kontynuatorzy – współorganizacja ze Społecznym Stowarzyszeniem Prasoznawczym „Stopka” w Łomży

 • 1996

Śladami Narcyzy Żmiechowskiej – konferencja historyczno-literacka

Budowa systemu rynkowego jako warunek zwiększenia konkurencyjności regionu łomżyńskiego – konferencja ekonomiczna

Ziemia łomżyńska w archiwaliach krajowych i zagranicznych – konferencja archiwalna

Czy zmierzch kultury ludowej? – współorganizacja ze Społecznym Stowarzyszeniem Prasoznawczym „Stopka” w Łomży

 • 1995

Kierunki restrukturyzacji regionu łomżyńskiego – współorganizacja z Fundacją Promocji Rozwoju im. Edwarda Lipińskiego

Studia nad restrukturyzacją regionu łomżyńskiego – współorganizacja

Ład ekologiczny a nowe standardy wpółczesnej cywilizacji – konferencja w ramach IV Regionalnego Forum Ekologicznego Łomża 1995 – współorganizacja z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łomży

Słownictwo związane z tradycyjną kulturą materialną wsi – sesja językoznawcza z cyklu Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, połączona z Jubileuszem 20-lecia ŁTN

Co po Glogerze – konferencja oraz inauguracja obchodów Roku Glogerowskiego – współorganizacja ze Stowarzyszeniem Prasoznawczym „Stopka”

 • 1994

Witold Doroszewski. Mistrz i nauczyciel – konferencja językoznawcza w Białowieży poświęcona pamięci profesora Witolda Doroszewskiego

Łomżyniacy na syberyjskich szlakach w XIX i XX wieku – współorganizacja ze Związkiem Sybiraków Oddział w Łomży

 • 1993

Śladami Kolberga i Glogera po ziemi łomżyńskiej – konferencja językoznawcza z cyklu Polszczyzna Mazowsza i Podlasia

Sesja poświecona pamięci pomordowanych w czasie II wojny światowej mieszkańców Krasowa Częstek

 • 1992

Różnice w mowie pokoleń – konferencja językoznawcza z cyklu Polszczyzna Mazowsza i Podlasia – współorganizacja z Uniwersytetem w Białymstoku

Konferencja archiwalna, poświęcona źródłom historycznym do dziejów regionu łomżyńskiego – współorganizacja z Oddziałem Archiwum Państwowego w Łomży

 • 1991

Przyrodnicze podstawy powołania Parku Krajobrazowego Przełomowej Doliny Narwi – konferencja zorganizowana we współpracy Polskim Towarzystwem Geograficznym Oddział w Warszawie, Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Łomży, Muzeum Przyrodniczego w Drozdowie

Konferencja literacka, związana z wręczeniem Helenie Czernek Medalu 100-lecia Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza – wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym i Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Łomży

200. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – współorganizacja z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, Wojewódzkim Komitetem Stronnictwa Demokratycznego w Łomży, Oddziałem Zamiejscowym WSP w Olsztynie

50. Rocznica wybuchu wojny radziecko-niemieckiej – konferencja historyczna we współudziale Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

Mleko specjalnej jakości. Gospodarstwa ekologiczne – konferencja weterynaryjna, współorganizowana z Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego w Szepietowie, z Wojewódzkim Zakładem Weterynaryjnym w Łomży, Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Piątnicy

 • 1989

50. Rocznica wybuchu II wojny światowej – konferencja historyczna

Konferencja językoznawcza, podsumowująca dorobek obozów gwaroznawczych – wspólnie z WSP w Olsztynie – Oddział Zamiejscowy w Łomży, Towarzystwem Kultury Języka w Łomży, Kuratorium Oświaty i Wychowania w Łomży

Stosunki polsko-niemieckie w okresie międzywojennym z uwzględnieniem Grajewa i okolic

 • 1988

Metabolizm miedzi i cynku u zwierząt gospodarskich – XV Konferencja Biochemiczna Zakładów Higieny Weterynaryjnej – współorganizacja z Instytutem Weterynarii w Puławach i Zakładem Higieny Weterynaryjnej w Łomży

 • 1987

Wkład prof. Bohdana Winiarskiego w umocnienie zgody między narodami

Konferencje naukowe poświęcone Zygmuntowi Glogerowi, połączone z wręczeniem nagród i medalu im. Zygmunta Glogera – współorganizacja z redakcją tygodnika „Kontakty”

 • 1986

Zygmunt Gloger – badacz kultury staropolskiej

250-lecie nadania praw miejskich miastu Jedwabne

 • 1985

Czynniki rozwoju regionów słabiej rozwiniętych na przykładzie województw północno-wschodniej Polski

 • 1984

60. rocznica marszu Kurpiów na Kolno

Geneza Polski Ludowej i jej dorobek na przykładzie regionu łomżyńskiego

Sesja kurpiowska poświęcona pamięci Adama Chętnika

Naukowe podstawy ochrony i zagospodarowania Bagien Biebrzańskich

Sesja jubileuszowa z okazji 30-lecia działalności Komitetu Nauk Weterynaryjnych PAN i 30-lecia Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych na ziemi łomżyńskiej

Sesja popularnonaukowa poświęcona kulturze języka i badaniom gwaroznawczym w woj. łomżyńskim

 • 1983

Wpływ Konstytucji 3 Maja na kształtowanie postaw patriotycznych społeczeństwa polskiego

 • 1982

30 lat Archiwum Państwowego w Łomży

Dolina Issy – konferencja literacka poświęcona twórczości Czesława Miłosza

 • 1980

Szkoła stworzona w UNESCO – szkołą wychowania dla pokoju

Historia Gimnazjum Męskiego w Łomży w latach 1862–1914 – konferencja w 75. rocznicę strajku szkolnego

Polskie tradycje ochrony środowiska naturalnego

Sesja poświęcona 150. rocznicy powstania listopadowego

 • 1979

Eksploatacja i technologia obróbki surowców mineralnych w pradziejach – VIII Międzynarodowa Sesja Studentów Archeologii

Tradycje polskiej literatury rolniczej

 • 1978

Nauka weterynaryjna – regionowi łomżyńskiemu – konferencja wetrynaryjna

Z dziejów Mazowsza – sesja poświęcona pamięci prof. Stanisława Herbsta

Recepcja twórczości Juliusza Słowackiego – konferencja z okazji X-lecia Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w Łomży

Janusz Korczak – jego życie i dzieło

 • 1977

Rajmund Rembieliński – Jego czasy i Jego współcześni – konferencja historyczna

 • 1976

Ogólnopolskie sympozjum pisarzy w Łomży, poświęcone związkom literatury współczesnej z kulturą staropolską.

 • 1975

Sesja inaugurująca działalność Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego.